สมัครสมาชิก

มีสหภาพแล้วดีไหม ?

ทำไม ? ต้องเป็นสมาชิกสหภาพ…เป็นสมาชิกแล้วได้อะไร ?

สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน

 กองทุนสวัสดิการ สร.อส. (มรณกรรม)

ระเบียบ
สิทธิประโยชน์
สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
 1. สิทธิในการคุ้มครองให้มีสภาพการจ้างที่เท่าเทียมกับเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ตลอดจนสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานที่ธนาคารต้องจัดให้พนักงาน สหภาพแรงงานเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิเหล่านี้ให้
 2. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เมื่อเกิดกรณีพิพาทแรงงาน หรือการกระทำอันไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง
 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่สหภาพจัดขึ้น หรือร่วมกับองค์กรอื่นจัดขึ้น รวมทั้งเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสหภาพ
 4. สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ / สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานฯ และสิทธิในการตรวจสอบการทำงานของสหภาพตามข้อบังคับ
 1. เมื่อสมาชิกถูกเลิกจ้างหรือพ้นจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะได้รับเงินจากกองทุนทันทีตามอัตราระยะเวลาของการเป็นสมาชิก
 2. เมื่อสมาชิกมรณกรรม จ่ายให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทที่สมาชิกระบุไว้ในเอกสาร
 • สมาชิกไม่ถึง 3,000 คน จ่ายรายละ 50,000 บาท
 • สมาชิกตั้งแต่ 3,000 คนขึ้นไป จ่ายรายละ 100,000 บาท
 • เสียชีวิตอุบัติเหตุตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป จ่ายรวมกันไม่เกิน 300,000 บาท เฉลี่ยตามส่วน
 • ถ้าสมาชิกถึงแก่ความตายเนื่องจากการจราจล ปฏิวัติ รัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง หรือสงคราม ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนดังกล่าว

3. สมาชิกถูกเลิกจ้าง หมายถึง พ้นจากการเป็นพนักงงานธนาคารไม่ว่ากรณีใดๆ จ่ายเงินคืนให้ตามระยะปีกองทุน ดังนี้

 • 5 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายคืนให้ 1,500 บาท
 • 10 ปี แต่ไม่ครบ 15 ปี จ่ายคืนให้ 3,000 บาท
 • 15 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี จ่ายคืนให้ 4,500 บาท
 • 20 ปี ขึ้นไป จ่ายคืนให้ 6,000 บาท
ระเบียบและคุณสมบัติ ระเบียบสหภาพแรงงาน ฯว่าด้วยเงินช่วยเหลือสำหรับสมาชิก สร.อส. พ.ศ.2551

 1. ระเบียบการฉบับนี้ใช้กรณี อัคคีถัย อุทกภัย วาตภัย สาธารณภัย อื่นๆ
 2. สมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกสหภาพฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรรมการมีมติรับรองให้เป็นสมาชิก
 3. กรณีที่พักอาศัยตามปกติหรือตามภูมิลำเนาเกิดอัคคีภัย พิจารณาจ่ายตามจริง ไม่เกินรายละ 3,000 บาทต่อปี
 4. กรณีที่พักอาศัยตามปกติหรือตามภูมิลำเนาเกิดอุทกภัย วาตาภัย พิจารณาจ่ายตามจริง ไม่เกินรายละ 1,000 บาทต่อปี
 5. เมื่อที่พักอาศัยตามปกติหรือตามภูมิลำเนาเกิดอุทกภัย วาตาภัย หรือ สาธารณภัยอื่นๆ ให้สมาชิกแจ้งผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือทราบ และให้ผู้บังคับบัญชารับรองความเสียหายส่งเรื่องให้กับสหภาพฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ
 6. ตาย (ระเบียบการจ่ายเงินกรณี มรณกรรม)

 

 

 

คุณสมบัติ

 1. จะต้องสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
 2. สมาชิกลูกจ้างและพนักงานจะต้องจ่ายค่าบำรุงเข้ากองทุน ปีละ 300 บาทต่อปี

*** ระยะเวลาในการดำรงสภาพการเป็นสมาชิกนับเป็นปีกองทุน โดยนับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิก นับวันชนวัน นานเกินกว่า 6 เดือน นับเป็น 1 ปีกองทุน

สมาชิกกองทุน สร.อส. มรณกรรม พ้นจากสมาชิกภาพ กรณีดังต่อไปนี้

 1. ตาย (ระเบียบการจ่ายเงินกรณี มรณกรรม) ข้อ 12
 2. ลาออกโดยหนังสือ
 3. ไม่ยินยอมให้หักเงินค่าสมาชิกกองทุน สร.อส. ตามข้อ 6
 4. หลุดพ้นจากการเป็นพนักงานออมสิน
 5. พ้นจากการเป็นสมาชิกสหภาพฯ เว้นแต่กรณีได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารโดยไม่ต้องพ้นจากสมาชิกสหภาพ

*** กรณีลาออกจากสมาชิกสหภาพฯ และถ้าเป็นสมาชิกกองทุน สร.อส. มรณกรรม ท่านจะหลุดจากการเป็นสมาชิกภาพกองทุน เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ

 

ผลบังคับ

คณะกรรมการ สร.อส. รับรองในการประชุมสามัญประจำเดือน

ใบสมัครสมาชิกและค่าบำรุง

ใบสมัครสมาชิก ทั้งพนักงานและลูกจ้าง

 • ค่าสมัครแรกเข้า เป็นเงิน 10 บาท
 • ค่าบำรุงสมาชิก พนักงาน ปีละ 240 บาท (เดือนละ 20 บาท)
 • ค่าบำรุงสมาชิก ลูกจ้าง ปีละ 120 บาท (เดือนละ 10 บาท)

ใบสมัครสมาชิกกองทุน ทั้งพนักงานและลูกจ้าง

 • ไม่เสีย
 • เงินสมทบเข้ากองทุน สร.อส. ปีละ 300 บาท

ค่าสมัครสมาชิก (ลูกจ้าง) = 120 บาท ต่อปี** สมัครระหว่างปี คิดเดือนละ 10 บาท

ตัวอย่าง สมัครวันที่ 1 ก.ค. คิดเป็น 10 x 6 = 60 + 10 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 70 บาท

การหักค่าบรำรุงประจำปี
ค่าบำรุงสมาชิก
หักบัญชีเงินเดือน ทุกเดือนมกราคมของทุกปี
ค่าบำรุงสมาชิกกองทุน สร.อส.
หักบัญชีเงินเดือน ทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
จ่ายเงินค่าสมัคร
 1. แจ้งความประสงค์ให้หักจากเงินเดือน
 2. จ่ายเงินสด
 3. โอนเงินเข้าบัญชี

บัญชี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 05001190736-2

 1. แจ้งความประสงค์ให้หักจากเงินเดือน
 2. จ่ายเงินสด
 3. โอนเงินเข้าบัญชี

บัญชี สหภาพแรงงานธนาคารออมสิน(กองทุนสวัสดิการ) 05001190738-8 

กรุณาส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระเงินฉบับจริง ตามที่อยู่

*** ตู้ ปณ.35 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือส่งสำเนาหลักฐานการสมัครและการชำระเงินได้ที่ Fax:02-299-8381

 

Download!!    ใบลาออกสมาชิกสหภาพ ฯ / ใบลาออกสมาชิกกองทุน มรณกรรม สร.อส.