ข่าวประชาสัมพันธ์

»»»ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_16-2560 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

»»»ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_15-2560 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

»»»ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_14-2560 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560

»»»ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_13-2560 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560

»»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_12-2560 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_11-2560 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_10-2560 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_9-2560 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_8-2560 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_7-2560 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่_6-2560 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่5-2560 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่4-2560 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่3-2560 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่2-2560 ประจำวันที่ 7 เมษายน 2560

 »»» ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1-2560 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560


จดหมายข่าว สร.อส.

จดหมายข่าว สร.อส. ฉบับที่ 2 (ก.ย. 60)

จดหมายข่าว สร.อส. ฉบับที่ 1 (ส.ค. 60)

ประมวลภาพกิจกรรม

ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 


ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560

 


ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560


ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560


ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560


ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน – สร.อส. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การให้ความรู้การสอบสวนเพื่อสร้างเครือข่ายทีมสอบสวนภูมิภาค” ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ


ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน (สร.อส.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ กรุงเทพฯ


ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560


ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

  

   

   

   

   

บรรยากาศการติวสอบพนักงาน ระดับ 5 เป็นระดับ 6 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมบุรฉัตร


ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560

     

     

     

     

     

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น.
การประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ครั้งที่ 4/2560 ณ. หอประชุมเพชรรัต ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
โดยรายละเอียดการประชุมจะแจ้งในทราบในโอกาสต่อไป


ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

    

    

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตัวแทน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน – สร.อส. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งเยี่ยมชมธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน

ขอกราบขอบพระคุณ คุณวลีวรรณ เกตุพันธุ์ ผจส.หน้าพระลาน สำหรับการอำนวยความสะดวก มา ณ โอกาสนี้


ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

        

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน – สร.อส. เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “อีกด้านหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ. ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่อาจส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประชากรแรงงาน


ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวออมสิน ที่ร่วมกันเสียสละแรงกายแรงใจ เพื่อให้ภาระกิจนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากใจ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน – สร.อส.


 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

                              

ประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ครั้งที่ 3/2560
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาแผนการดำเนินงาน สร.อส. ประจำปี 2560
– มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
2. พิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สร.อส.
– มติที่ประชุม เนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีกำหนดส่งงบการเงินให้ สร.อส. ในวันที่ 12 พ.ค. 2560 จึงเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สร.อส. ในการประชุมกรรมการคราวต่อไป
3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการ สร.อส. เป็นคณะทำงานโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)
– มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอ ดร.ประพนธ์ฯ ประธาน สร.อส. และคุณดำรงค์ฯ กรรมการ สร.อส. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)
4. พิจารณาปัญหาการใช้งาน E-mail (Outlook) ของหน่วยงานในสังกัดสายงานกิจการสาขา
– มติที่ประชุม มอบหมาย รองประธาน สร.อส. ฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมทีมงานไปศึกษาปัญหาการใช้งาน E-mail (Outlook) ของหน่วยงาน และให้นำมาเสนอที่ประขุมกรรมการคราวต่อไป
5. พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการภายใน สร.อส.


 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

      

                                 

ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน วันพุธที่ 3 เมษายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่ ธกส


ประจำวันที่ 27 เมษายน 2560

           

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิสามัญ และประชุมคณะกรรมการกลาง สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ( สรส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหารของธนาคาร กล่าวให้การต้อนรับองค์กรสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม


ประจำวันที่ 21 เมษายน 2560

       

กรรมการ สร.อส. อนุกรรมการ แลพนักงานธนาคารออมสิน เข้าอบรมหลักสูตร “ข้อกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์” โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ ในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับสมาชิก สร.อส. ในโอกาสต่อไป


ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

                                            

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์แรงงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ.ห้องประชุม T1501 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่